Leveringsvoorwaarden

Offertes en opdrachten
1. Een offerte van Elkerlijk is geheel vrijblijvend en heeft een geldigheid van 3 weken (tenzij in de offerte anders aangegeven). Verlenging van deze termijn is in overleg mogelijk.
2. Een opdracht ontstaat als u mondeling of schriftelijk akkoord geeft op een offerte. Een getekende opdrachtbevestiging bevestigt de opdracht.

Aansprakelijkheid
3. U mag verwachten dat Elkerlijk zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat Elkerlijk geen garantie geeft met betrekking tot het resultaat van de geleverde diensten.
4. Elkerlijk gaat uiterst zorgvuldig om met alle door uw verstrekte vertrouwelijke informatie. Elkerlijk is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door onvolledige of gebrekkige gegevens, die u beschikbaar heeft gesteld.
5. Elkerlijk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving.
6. De maximale aansprakelijkheid van Elkerlijk is beperkt tot de hoogte van het bedrag van de betreffende opdracht.

Facturering
7. De wijze van facturering van fixed price-opdrachten wordt in de offerte verwoord. Indien dit niet expliciet is opgenomen geschiedt declaratie in evenredige delen, maandelijks achteraf.
8. Facturering van werkzaamheden op basis van nacalculatie geschiedt maandelijks achteraf. 9. Over het factuurbedrag rekent Elkerlijk 21% BTW.
10. Bezwaren tegen een factuur van Elkerlijk dient u binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te melden; na deze termijn wordt u geacht te zijn ingestemd met de factuur.
11. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum.

Annuleren
12. Bij annulering langer dan vier weken voor aanvang van de opdracht brengt Elkerlijk u geen kosten in rekening. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opdracht brengt Elkerlijk 25% van het offertebedrag in rekening, tenzij de opdracht binnen drie maanden na de oorspronkelijke datum alsnog start. Bij annulering binnen twee weken brengt Elkerlijk 75% van het offertebedrag in rekening.
13. Indien een opdracht door ontoerekenbare tekortkomingen door Elkerlijk moet worden geannuleerd, zullen wij ons maximaal inzetten voor vervanging of voor een alternatieve planning op zo kort mogelijke termijn. Elkerlijk is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit annulering om deze reden voortvloeit.

Overige
14. Zowel u als Elkerlijk hebben de vrijheid te publiceren over uitgevoerde projecten.
15. Het intellectuele recht van concepten van Elkerlijk blijft ten alle tijden eigendom van Elkerlijk.
16. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.